تمام بازی‌های لیگ شانزدهم “سوت طلایی” می‌خواهند

تمام بازی‌های لیگ شانزدهم “سوت طلایی” می‌خواهند
به داور برتر فصل پانزدهم لیگ برتر “سوت طلایی” اهدا شد؛ اقدامی که شاید انگیزه داوران را در فصل جدید افزایش دهد و شاید برعکس!

تمام بازی‌های لیگ شانزدهم “سوت طلایی” می‌خواهند

به داور برتر فصل پانزدهم لیگ برتر “سوت طلایی” اهدا شد؛ اقدامی که شاید انگیزه داوران را در فصل جدید افزایش دهد و شاید برعکس!
تمام بازی‌های لیگ شانزدهم “سوت طلایی” می‌خواهند

ابزار رسانه