عکسی از شب کودتای استانبول که یادآور عکس تاریخی”تیان آن من” بود

عکسی از شب کودتای استانبول که یادآور عکس تاریخی”تیان آن من” بود

زمان دریافت خبر: شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

عصر ایران – در جریان سرکوب جنبش دانشجویی چهارم ژوئن 1989 چین، میدان تیان آن منِ پکن شاهد به خاک و خون کشیده شدن هزاران دانشجوی معترض بود. معروف ترین عکس آن ماجرا، مردی است که یک تنه مقابل تانک ها ایستاده است. این عکس هنوز به عنوان نماد جهانی آن ماجرای خونین شناخته می شود. – اما مردی که در فرودگاه استانبول و در نیمه شب کودتا در برابر تانک کودتاچیان بر روی زمین دراز کشید و مانع از حرکت آنها شد، یادآور خاطره تیان آن من شد و شاید در آینده این عکس هم نماد کودتای نافرجام ترکیه باشد. – شجاعت مثال زدنی حامیان دولت اردوغان که در سخت ترین شب ترکیه وارد میدان شدند و با دستان خالی در برابر تانک های …

عکسی از شب کودتای استانبول که یادآور عکس تاریخی”تیان آن من” بود

زمان دریافت خبر: شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

عصر ایران – در جریان سرکوب جنبش دانشجویی چهارم ژوئن 1989 چین، میدان تیان آن منِ پکن شاهد به خاک و خون کشیده شدن هزاران دانشجوی معترض بود. معروف ترین عکس آن ماجرا، مردی است که یک تنه مقابل تانک ها ایستاده است. این عکس هنوز به عنوان نماد جهانی آن ماجرای خونین شناخته می شود. – اما مردی که در فرودگاه استانبول و در نیمه شب کودتا در برابر تانک کودتاچیان بر روی زمین دراز کشید و مانع از حرکت آنها شد، یادآور خاطره تیان آن من شد و شاید در آینده این عکس هم نماد کودتای نافرجام ترکیه باشد. – شجاعت مثال زدنی حامیان دولت اردوغان که در سخت ترین شب ترکیه وارد میدان شدند و با دستان خالی در برابر تانک های …

عکسی از شب کودتای استانبول که یادآور عکس تاریخی”تیان آن من” بود

باران فیلم