ابراز تاسف بان کی مون از درگذشت محمد علی “قهرمان جهانی برابری و صلح”

ابراز تاسف بان کی مون از درگذشت محمد علی “قهرمان جهانی برابری و صلح”
محمد علی کلی ورزشکار افسانه ای روز گذشته در آمریکا درگذشت.

ابراز تاسف بان کی مون از درگذشت محمد علی “قهرمان جهانی برابری و صلح”

محمد علی کلی ورزشکار افسانه ای روز گذشته در آمریکا درگذشت.
ابراز تاسف بان کی مون از درگذشت محمد علی “قهرمان جهانی برابری و صلح”

اخبار دنیای دیجیتال