پاسخ “سلطانی‌فر” به چالش محدودیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها

پاسخ “سلطانی‌فر” به چالش محدودیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها
وزیر ورزش و امور جوانان از پررنگ‌تر شدن حضور زنان در برنامه‌ریزی‌ها و سازماندهی امور ورزشی کشور خبر داد.

پاسخ “سلطانی‌فر” به چالش محدودیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها

وزیر ورزش و امور جوانان از پررنگ‌تر شدن حضور زنان در برنامه‌ریزی‌ها و سازماندهی امور ورزشی کشور خبر داد.
پاسخ “سلطانی‌فر” به چالش محدودیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها