پرسپولیس 1 – سایپا 0 /بازگشت پرسپولیس به صدر جدول

پرسپولیس 1 – سایپا 0 /بازگشت پرسپولیس به صدر جدول
پرسپولیس توانست سایپا را با یک گل شکست دهد و به صدر جدول برگردد.

پرسپولیس 1 – سایپا 0 /بازگشت پرسپولیس به صدر جدول

پرسپولیس توانست سایپا را با یک گل شکست دهد و به صدر جدول برگردد.
پرسپولیس 1 – سایپا 0 /بازگشت پرسپولیس به صدر جدول