Posts Tagged: آیا ارتباطی بین انجام ورزش و سکته قلبی جوانان وجود دارد؟

آیا ارتباطی بین انجام ورزش و سکته قلبی جوانان وجود دارد؟ در افرادی که ورزش را حرفه ای دنبال نمی کنند، ورزش سنگین و یک باره میتواند منجربه مرگ ناگهانی شود، این مسئله در مورد ورزشکاران حرفه ای هم مشاهده شده است و این چندین دلیل دارد. بیماری های قلبی هستند( مثل کلفتی عضله زیر… Read Article →

Scroll To Top