28 اسفند؛ دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و عراق

28 اسفند؛ دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و عراق

28 اسفند؛ دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و عراق

28 اسفند؛ دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و عراق