۲ کرمانشاهی به مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی پهلوانی کشوررسیدند

۲ کرمانشاهی به مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی پهلوانی کشوررسیدند

۲ کرمانشاهی به مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی پهلوانی کشوررسیدند

۲ کرمانشاهی به مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی پهلوانی کشوررسیدند