۱۱ مرد کی‌روش برابر چین مشخص شدند/ سه تغییر در ترکیب ایران

۱۱ مرد کی‌روش برابر چین مشخص شدند/ سه تغییر در ترکیب ایران
ترکیب تیم ملی فوتبال برای دیدار با چین مشخص شد.

۱۱ مرد کی‌روش برابر چین مشخص شدند/ سه تغییر در ترکیب ایران

ترکیب تیم ملی فوتبال برای دیدار با چین مشخص شد.
۱۱ مرد کی‌روش برابر چین مشخص شدند/ سه تغییر در ترکیب ایران