یک هفته است که «اوزیل» را ندیده‌ام/«مسوت» فعلا در دسترس نیست!

یک هفته است که «اوزیل» را ندیده‌ام/«مسوت» فعلا در دسترس نیست!

یک هفته است که «اوزیل» را ندیده‌ام/«مسوت» فعلا در دسترس نیست!

یک هفته است که «اوزیل» را ندیده‌ام/«مسوت» فعلا در دسترس نیست!