یک بازیکن دیگر خواهان جدایی از استقلال شد

یک بازیکن دیگر خواهان جدایی از استقلال شد

یک بازیکن دیگر خواهان جدایی از استقلال شد

یک بازیکن دیگر خواهان جدایی از استقلال شد