گرفتن تصمیمات آنی، ضعف در روابط بین‌الملل و ریاست یک لیگ جنجالی!

گرفتن تصمیمات آنی، ضعف در روابط بین‌الملل و ریاست یک لیگ جنجالی!

گرفتن تصمیمات آنی، ضعف در روابط بین‌الملل و ریاست یک لیگ جنجالی!

گرفتن تصمیمات آنی، ضعف در روابط بین‌الملل و ریاست یک لیگ جنجالی!