کی‌روش بیانیه داد؛ حرکات آتش افروز برانکو خودش را می‌سوزاند!

کی‌روش بیانیه داد؛ حرکات آتش افروز برانکو خودش را می‌سوزاند!

کی‌روش بیانیه داد؛ حرکات آتش افروز برانکو خودش را می‌سوزاند!

کی‌روش بیانیه داد؛ حرکات آتش افروز برانکو خودش را می‌سوزاند!