کلانتری و خلعتبری به سایپا پیوستند/ جذب مشروط بازیکن راه آهن

کلانتری و خلعتبری به سایپا پیوستند/ جذب مشروط بازیکن راه آهن

کلانتری و خلعتبری به سایپا پیوستند/ جذب مشروط بازیکن راه آهن

کلانتری و خلعتبری به سایپا پیوستند/ جذب مشروط بازیکن راه آهن