کشتی ایران جان تازه می گیرد/ گوش شکسته ها چشم انتظار حمایت مردم

کشتی ایران جان تازه می گیرد/ گوش شکسته ها چشم انتظار حمایت مردم

کشتی ایران جان تازه می گیرد/ گوش شکسته ها چشم انتظار حمایت مردم

کشتی ایران جان تازه می گیرد/ گوش شکسته ها چشم انتظار حمایت مردم