کرار جاسم:به خانه می‌روم و دیگر برنمی گردم

کرار جاسم:به خانه می‌روم و دیگر برنمی گردم

کرار جاسم:به خانه می‌روم و دیگر برنمی گردم

کرار جاسم:به خانه می‌روم و دیگر برنمی گردم