کاظمی: این چمن کیفیت ندارد/ سعداوی: کیفیت چمن عالی است

کاظمی: این چمن کیفیت ندارد/ سعداوی: کیفیت چمن عالی است

کاظمی: این چمن کیفیت ندارد/ سعداوی: کیفیت چمن عالی است

کاظمی: این چمن کیفیت ندارد/ سعداوی: کیفیت چمن عالی است