کارلوس به سیم آخر زد/ کی‌روش مربیان ایرانی تیم‌ملی را هم دیپورت کرد

کارلوس به سیم آخر زد/ کی‌روش مربیان ایرانی تیم‌ملی را هم دیپورت کرد
دستیاران ایرانی تیم‌ملی ظهر امروز به ایران بازگشتند.

کارلوس به سیم آخر زد/ کی‌روش مربیان ایرانی تیم‌ملی را هم دیپورت کرد

دستیاران ایرانی تیم‌ملی ظهر امروز به ایران بازگشتند.
کارلوس به سیم آخر زد/ کی‌روش مربیان ایرانی تیم‌ملی را هم دیپورت کرد