پیوستن گادوین منشا به پرسپولیس تایید شد/ امضا قرارداد دو ساله

پیوستن گادوین منشا به پرسپولیس تایید شد/ امضا قرارداد دو ساله

پیوستن گادوین منشا به پرسپولیس تایید شد/ امضا قرارداد دو ساله

پیوستن گادوین منشا به پرسپولیس تایید شد/ امضا قرارداد دو ساله