پیشکسوتها از جان برانکو چه می خواهند؟

پیشکسوتها از جان برانکو چه می خواهند؟

پیشکسوت پرسپولیس اکنون به منتقد شماره یک برانکو ایوانکوویچ تبدیل شده و نسبت به موضع خود دفاع می کند.

پیشکسوتها از جان برانکو چه می خواهند؟

پیشکسوت پرسپولیس اکنون به منتقد شماره یک برانکو ایوانکوویچ تبدیل شده و نسبت به موضع خود دفاع می کند.

پیشکسوتها از جان برانکو چه می خواهند؟