پیشنهاد علی کریمی به خواننده زیرزمینی

پیشنهاد علی کریمی به خواننده زیرزمینی

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

علی کریمی نسبت به اظهارات امیر تتلو واکنش نشان داد.

پیشنهاد علی کریمی به خواننده زیرزمینی

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

علی کریمی نسبت به اظهارات امیر تتلو واکنش نشان داد.

پیشنهاد علی کریمی به خواننده زیرزمینی

عکس