پیام تبریک افشارزاده به رئیس جدید فدراسیون ورزش های زورخانه ای

پیام تبریک افشارزاده به رئیس جدید فدراسیون ورزش های زورخانه ای

پیام تبریک افشارزاده به رئیس جدید فدراسیون ورزش های زورخانه ای

پیام تبریک افشارزاده به رئیس جدید فدراسیون ورزش های زورخانه ای