«پرهام مقصودلو» به عنوان «استاد بزرگ» شطرنج دست یافت

«پرهام مقصودلو» به عنوان «استاد بزرگ» شطرنج دست یافت

«پرهام مقصودلو» به عنوان «استاد بزرگ» شطرنج دست یافت

«پرهام مقصودلو» به عنوان «استاد بزرگ» شطرنج دست یافت

قرآن