پرسپولیس شایسته قهرمانی است/ پیکان حرفی برای گفتن نداشت

پرسپولیس شایسته قهرمانی است/ پیکان حرفی برای گفتن نداشت

پرسپولیس شایسته قهرمانی است/ پیکان حرفی برای گفتن نداشت

پرسپولیس شایسته قهرمانی است/ پیکان حرفی برای گفتن نداشت