٣٥ هزار نفر در آزادی/ ترافیک سنگین در اطراف ورزشگاه

٣٥ هزار نفر در آزادی/ ترافیک سنگین در اطراف ورزشگاه

٣٥ هزار نفر در آزادی/ ترافیک سنگین در اطراف ورزشگاه

٣٥ هزار نفر در آزادی/ ترافیک سنگین در اطراف ورزشگاه