هیچگاه کم فروشی نکرده‌ام/ بدن آزادکاران مثل شیشه شده است!

هیچگاه کم فروشی نکرده‌ام/ بدن آزادکاران مثل شیشه شده است!

هیچگاه کم فروشی نکرده‌ام/ بدن آزادکاران مثل شیشه شده است!

هیچگاه کم فروشی نکرده‌ام/ بدن آزادکاران مثل شیشه شده است!

مهارت برتر