هافبک بومی ماشین سازی ساز جدایی کوک کرد

هافبک بومی ماشین سازی ساز جدایی کوک کرد

تبریز – هافبک تیم فوتبال ماشین سازی تبریز پس از جدایی از این تیم راهی تیم پرسپولیس تهران خواهد شد.

هافبک بومی ماشین سازی ساز جدایی کوک کرد

تبریز – هافبک تیم فوتبال ماشین سازی تبریز پس از جدایی از این تیم راهی تیم پرسپولیس تهران خواهد شد.

(image)
هافبک بومی ماشین سازی ساز جدایی کوک کرد