نخستین اظهارات قهرمان وزنه برداری پس از تصادف/ذهنم درگیر حذف از تیم ملی بود!

نخستین اظهارات قهرمان وزنه برداری پس از تصادف/ذهنم درگیر حذف از تیم ملی بود!
بهادر مولایی می گوید هنوز هم از تصمیم شورای فنی متعجب است.

نخستین اظهارات قهرمان وزنه برداری پس از تصادف/ذهنم درگیر حذف از تیم ملی بود!

بهادر مولایی می گوید هنوز هم از تصمیم شورای فنی متعجب است.
نخستین اظهارات قهرمان وزنه برداری پس از تصادف/ذهنم درگیر حذف از تیم ملی بود!

خرید رنک گوگل

مدلینگ