نباید به استقلال یک امتیاز می‌دادیم/ کار زیادی برای نکونام نکردیم

نباید به استقلال یک امتیاز می‌دادیم/ کار زیادی برای نکونام نکردیم

نباید به استقلال یک امتیاز می‌دادیم/ کار زیادی برای نکونام نکردیم

نباید به استقلال یک امتیاز می‌دادیم/ کار زیادی برای نکونام نکردیم

کتابخانه فرهنگ