ناداوری و حق‌کُشی واضح بود/ «جلود» همواره با ایران مشکل داشت

ناداوری و حق‌کُشی واضح بود/ «جلود» همواره با ایران مشکل داشت

ناداوری و حق‌کُشی واضح بود/ «جلود» همواره با ایران مشکل داشت

ناداوری و حق‌کُشی واضح بود/ «جلود» همواره با ایران مشکل داشت

فیلم سریال آهنگ