نابغه ای که دنیارا مات و مبهوت کرد/«پرهام»؛پادشاه جدیدشطرنج ایران

نابغه ای که دنیارا مات و مبهوت کرد/«پرهام»؛پادشاه جدیدشطرنج ایران

نابغه ای که دنیارا مات و مبهوت کرد/«پرهام»؛پادشاه جدیدشطرنج ایران

نابغه ای که دنیارا مات و مبهوت کرد/«پرهام»؛پادشاه جدیدشطرنج ایران

کرمان نیوز