مهم کسب سه امتیاز بود/ چین حریف دست و پا بسته‌ای نبود

مهم کسب سه امتیاز بود/ چین حریف دست و پا بسته‌ای نبود

مهم کسب سه امتیاز بود/ چین حریف دست و پا بسته‌ای نبود

مهم کسب سه امتیاز بود/ چین حریف دست و پا بسته‌ای نبود