معاون وزیر ورزش روسیه تعلیق شد

معاون وزیر ورزش روسیه تعلیق شد
نخست وزیر روسیه در اقدامی معاون وزیر ورزش این کشور را تعلیق کرد زیرا نام او در گزارش‌های مربوط به دوپینگ در المپیک سوچی آمده است.

معاون وزیر ورزش روسیه تعلیق شد

نخست وزیر روسیه در اقدامی معاون وزیر ورزش این کشور را تعلیق کرد زیرا نام او در گزارش‌های مربوط به دوپینگ در المپیک سوچی آمده است.
معاون وزیر ورزش روسیه تعلیق شد

گوشی موبایل