مسیر از آنچه فکر می کردم سخت‌تر است/ امکانات درحد المپیک نیست

مسیر از آنچه فکر می کردم سخت‌تر است/ امکانات درحد المپیک نیست

مسیر از آنچه فکر می کردم سخت‌تر است/ امکانات درحد المپیک نیست

مسیر از آنچه فکر می کردم سخت‌تر است/ امکانات درحد المپیک نیست

نخبگان