مرفاوی از هدایت صبا استعفا کرد

مرفاوی از هدایت صبا استعفا کرد
سرمربی صبای قم از هدایت این تیم کناره‌گیری کرد.

مرفاوی از هدایت صبا استعفا کرد

سرمربی صبای قم از هدایت این تیم کناره‌گیری کرد.
مرفاوی از هدایت صبا استعفا کرد