مدیر جدید استقلال برادر احسان علیخانی

مدیر جدید استقلال برادر احسان علیخانی

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

انتخاب مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان به عنوان مدیرعامل استقلال چندان هم بی حاشیه نخواهد بود.

مدیر جدید استقلال برادر احسان علیخانی

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

انتخاب مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان به عنوان مدیرعامل استقلال چندان هم بی حاشیه نخواهد بود.

مدیر جدید استقلال برادر احسان علیخانی

ابزار رسانه