مدیریت در ماشین‌سازی تلگرامی بود/ بعضی‌ نگران میز خود هستند

مدیریت در ماشین‌سازی تلگرامی بود/ بعضی‌ نگران میز خود هستند

مدیریت در ماشین‌سازی تلگرامی بود/ بعضی‌ نگران میز خود هستند

مدیریت در ماشین‌سازی تلگرامی بود/ بعضی‌ نگران میز خود هستند