مخالف استعفای افشارزاده هستم/ مگر هیات مدیره جلسه داشته است؟

مخالف استعفای افشارزاده هستم/ مگر هیات مدیره جلسه داشته است؟

مخالف استعفای افشارزاده هستم/ مگر هیات مدیره جلسه داشته است؟

مخالف استعفای افشارزاده هستم/ مگر هیات مدیره جلسه داشته است؟

خبرگزاری مهر