مخالفت وزیر ورزش با خواسته ای که کی روش قبلا داشت

مخالفت وزیر ورزش با خواسته ای که کی روش قبلا داشت
گودرزی می گوید هیچ تیمی نباید در آزادی تمرین کند.

مخالفت وزیر ورزش با خواسته ای که کی روش قبلا داشت

گودرزی می گوید هیچ تیمی نباید در آزادی تمرین کند.
مخالفت وزیر ورزش با خواسته ای که کی روش قبلا داشت

دانلود فیلم جدید