محرومیت هواداران استقلال قطعی شد

محرومیت هواداران استقلال قطعی شد
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال یک جلسه محرومیتی هواداران استقلال را تایید کرد.

محرومیت هواداران استقلال قطعی شد

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال یک جلسه محرومیتی هواداران استقلال را تایید کرد.
محرومیت هواداران استقلال قطعی شد

باشگاه خبری ورزشی