لیاقت این پیروزی را داشتیم/ با جذب دو بازیکن دیگر کامل می‌شویم

لیاقت این پیروزی را داشتیم/ با جذب دو بازیکن دیگر کامل می‌شویم

لیاقت این پیروزی را داشتیم/ با جذب دو بازیکن دیگر کامل می‌شویم

لیاقت این پیروزی را داشتیم/ با جذب دو بازیکن دیگر کامل می‌شویم

ایرانی