لک از صبا رفتنی شد/ مرفاوی به دنبال دروازه بان جدید

لک از صبا رفتنی شد/ مرفاوی به دنبال دروازه بان جدید

لک از صبا رفتنی شد/ مرفاوی به دنبال دروازه بان جدید

لک از صبا رفتنی شد/ مرفاوی به دنبال دروازه بان جدید