لوزانو: در حمله خوب نبودیم/ بازی برابر تیم کشورم سخت بود!

لوزانو: در حمله خوب نبودیم/ بازی برابر تیم کشورم سخت بود!

لوزانو: در حمله خوب نبودیم/ بازی برابر تیم کشورم سخت بود!

لوزانو: در حمله خوب نبودیم/ بازی برابر تیم کشورم سخت بود!

ساخت بنر