قوه‌قضائیه کدام بدهکار کلان فوتبالی را دستگیر کرده است؟

قوه‌قضائیه کدام بدهکار کلان فوتبالی را دستگیر کرده است؟
روز گذشته خبر دستگیری یکی از بدهکاران کلان بانکی در حوزه ورزشی به گوش رسید، اما این فرد کیست؟

قوه‌قضائیه کدام بدهکار کلان فوتبالی را دستگیر کرده است؟

روز گذشته خبر دستگیری یکی از بدهکاران کلان بانکی در حوزه ورزشی به گوش رسید، اما این فرد کیست؟
قوه‌قضائیه کدام بدهکار کلان فوتبالی را دستگیر کرده است؟