قطعا با کرار برخورد می‌کنیم/ این بازی سال‌ها در ذهن مردم می‌ماند

قطعا با کرار برخورد می‌کنیم/ این بازی سال‌ها در ذهن مردم می‌ماند

قطعا با کرار برخورد می‌کنیم/ این بازی سال‌ها در ذهن مردم می‌ماند

قطعا با کرار برخورد می‌کنیم/ این بازی سال‌ها در ذهن مردم می‌ماند