قراردادم را تمدید می‌کنم/ در رئال مادرید بازنشسته می‌شوم

قراردادم را تمدید می‌کنم/ در رئال مادرید بازنشسته می‌شوم

قراردادم را تمدید می‌کنم/ در رئال مادرید بازنشسته می‌شوم

قراردادم را تمدید می‌کنم/ در رئال مادرید بازنشسته می‌شوم

روزنامه قانون