قراردادم با نفت آبادان مخدوش شده است/دست روی قرآن می گذارم

قراردادم با نفت آبادان مخدوش شده است/دست روی قرآن می گذارم

قراردادم با نفت آبادان مخدوش شده است/دست روی قرآن می گذارم

قراردادم با نفت آبادان مخدوش شده است/دست روی قرآن می گذارم