فکر نمی‌کردم افشارزاده استعفا بدهد/ اسم جانشین او هم مطرح شده است

فکر نمی‌کردم افشارزاده استعفا بدهد/ اسم جانشین او هم مطرح شده است

فکر نمی‌کردم افشارزاده استعفا بدهد/ اسم جانشین او هم مطرح شده است

فکر نمی‌کردم افشارزاده استعفا بدهد/ اسم جانشین او هم مطرح شده است

قدیر نیوز