فوتسال باید از باندبازی پاک شود/ رفاقت بیشتر از نتیجه مهم است!

فوتسال باید از باندبازی پاک شود/ رفاقت بیشتر از نتیجه مهم است!

فوتسال باید از باندبازی پاک شود/ رفاقت بیشتر از نتیجه مهم است!

فوتسال باید از باندبازی پاک شود/ رفاقت بیشتر از نتیجه مهم است!