فنونی‌زاده: برای فوتبالمان چه کرده‌ایم که انتظار قهرمانی داریم؟

فنونی‌زاده: برای فوتبالمان چه کرده‌ایم که انتظار قهرمانی داریم؟

فنونی‌زاده: برای فوتبالمان چه کرده‌ایم که انتظار قهرمانی داریم؟

فنونی‌زاده: برای فوتبالمان چه کرده‌ایم که انتظار قهرمانی داریم؟